Thông báo QĐ Miễn giảm học phí và Hỗ trợ CPHT kỳ II năm học 2019-2020