Chương trình “Hoạt động thu hút nhân tài Việt Nam theo hình thức trực tuyến năm 2021” do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tổ chức .