Kết quả thi môn Luật Ngân hàng (Ngành Luật Kinh tế – Khóa 2014 – Thi ngày 22/11/2016)