Thông báo (V/v: Tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2011)