Bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sỹ ngành Luật Kinh tế