PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA SINH VIÊN TRƯỚC KHI ĐI HỌC TẬP TRUNG