Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Gần 100 triệu đồng được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018

Ngày 06/02/2018, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018”. Chương trình được tổ chức nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất trong không khí vui tươi, ấm cúng, góp phần động viên tinh thần, giúp các em vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Theo đó, mỗi sinh viên được xét chọn sẽ được Viện Đại học Mở Hà Nội tặng những món quà ý nghĩa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

Tham dự Chương trình có PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng xét chọn sinh viên được hỗ trợ trong chương trình “Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018”; Thạc sĩ Khổng Thị Uyên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh – Ủy viên BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cùng đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và 78 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên trong học tập và rèn luyện được xét chọn trong toàn Viện.

Các sinh viên tham gia Chương trình “Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018”

Trong lời phát biểu, PGS.TS Nguyễn Mai Hương cho biết, trong những năm qua, cùng với những chính sách hỗ trợ cho sinh viên theo quy định của Nhà nước, Viện Đại học Mở Hà Nội vẫn luôn có chính sách ưu tiên dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, kịp thời động viên và chia sẻ với những khó khăn của các em, giúp các em yên tâm học tập.

PGS.TS Nguyễn Mai Hương xúc động phát biểu trong Chương trình

Thay mặt Lãnh đạo Viện, PGS.TS Nguyễn Mai Hương đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của các sinh viên và gửi lời chúc mừng năm mới tới các em cùng gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Nguyễn Mai Hương nhấn mạnh việc hỗ trợ quà Tết cho các sinh viên nghèo là hoạt động thiết thực để chăm lo cho các em có một cái Tết đầy đủ hơn.

PGS.TS Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao quà cho các sinh viên

Phát biểu cảm tưởng trong Chương trình, Sinh viên Vũ Thị Thu Huê – Khoa Tài chính Ngân hàng thay mặt cho các sinh viên được tặng quà, bày tỏ sự xúc động khi nhận được những món quà đầy ắp yêu thương của tập thể sư phạm Nhà trường. “Em rất cảm động và biết ơn ngôi trường này vì không chỉ có chương trình hôm nay, mà trong cả quá trình học tập, em đã được tạo những điều kiện tốt nhất để có thể theo học và theo đuổi ước mơ của mình. Em rất vinh dự được thay mặt cho các bạn sinh viên để gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể thầy, cô giáo đã luôn luôn động viên, tận tình quan tâm và giúp đỡ chúng em có thể học tập tốt và vươn lên trong cuộc sống”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Phó Viện trưởng trao quà cho các sinh viên

Cùng với Chương trình “Tết yêu thương- Xuân Mậu Tuất 2018”, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường đã phối hợp với Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội hỗ trợ, miễn phí vé xe tết về quê ăn tết cho những sinh viên nghèo ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Điện Biên, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn…Các Khoa chuyên ngành cũng tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để tổ chức tặng quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để sinh viên và gia đình đón Tết Nguyên đán đầy đủ hơn.

Last Updated on Thursday, 08 February 2018 06:24

Hits: 60

Lễ Tổng kết năm học 2012-2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới

Sáng 27/9/2013, Lễ Tổng kết năm học 2012 - 2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội được tổ chức tại Nhà văn hóa học sinh - sinh viên.

Tiết mục Ca trù mở đầu Lễ Tổng kết năm học 2012 - 2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới

Thể hiện: Sinh viên Nguyễn Thùy Chi - sinh viên lớp LKT 10-01

Buổi lễ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Thầy, Cô giáo cùng đông đảo các bạn sinh viên

Khen thưởng sinh viên hệ Vừa làm vừa học có thành tích tốt trong học tập và công tác lớp

Khen thưởng sinh viên hệ Chính quy có thành tích tốt trong học tập và công tác Đoàn, Hội, phong trào sinh viên

LCĐ Khoa Luật và Đ/c Phạm Hùng Cường - Bí thư LCĐ Khoa Luật nhận bằng khen của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

TS. Lê Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội phát biểu chỉ đạo

và đánh trống Khai giảng năm học mới 2013 - 2014

Lễ tuyên thệ

Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy Khóa 2009

Phát biểu của Tân cử nhân Lê Thị Khánh Ly (lớp LQT 09-01) 

Buổi Lễ khép lại với những tình cảm đáng trân trọng của thầy trò Khoa Luật, với những lời chúc dành tặng các Tân cử nhân và dành tặng cho một năm học mới hứa hẹn nhiều thành công!

 

 

Last Updated on Friday, 11 October 2013 02:06

Hits: 11750

Thông báo (V/v: Tổ chức khóa học Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2013-2014)

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA LUẬT

Số:       /TB-KL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Khóa học Tiếng Anh tăng cường

cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2013-2014)

 

- Thực hiện Công văn số 7274/BGDĐT-GDĐH ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về kế hoạch triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2012-2020 của Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành kèm theo QĐ số 75/QĐ-ĐHM ngày 7/2/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội và chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, Luật Quốc tế;

- Căn cứ Thông báo số 49/TB-ĐT ngày 11/7/2013 về việc Tổ chức các khóa học Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ đào tạo chính qui năm học 2013 - 2014;

- Căn cứ kết quả Khảo sát năng lực ngoại ngữ của sinh viên hệ chính quy Khóa 2010 - 2014 và nguyện vọng của sinh viên, nhà trường tổ chức khóa học Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2013-2014như sau:

 

Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy có nguyện vọng bồi dưỡng trình độ tiếng Anh.

Thời gian học: Các buổi tối hoặc thứ 7, chủ nhật. Dự kiến tổ chức từ sau ngày 10/9/2013.

Địa điểm học:Cơ sở 2 Khoa Luật

Học phí:1.200.000đ/1 khóa học

Các lớp bồi dưỡng:

- Từ trình độ từ A1 lên trình độ A2;

- Từ trình độ từ A2 lên trình độ B1.

- Cách thức tổ chức lớp: mỗi lớp tối thiểu 25 sinh viên.

- Thời hạn nộp đơn đăng ký học (theo mẫu): trước ngày 30/8/2013 tại Phòng giáo vụ - cơ sở 2 Khoa Luật.  

 

TM.BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

(Đã ký)

 

 

Last Updated on Friday, 18 October 2013 10:23

Hits: 10643

Lễ Tổng kết năm học 2012-2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới

Sáng 27/9/2013, Lễ Tổng kết năm học 2012 - 2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội được tổ chức tại Nhà văn hóa học sinh - sinh viên.

Tiết mục Ca trù mở đầu Lễ Tổng kết năm học 2012 - 2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới

Thể hiện: Sinh viên Nguyễn Thùy Chi - sinh viên lớp LKT 10-01

Buổi lễ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Thầy, Cô giáo cùng đông đảo các bạn sinh viên

Khen thưởng sinh viên hệ Vừa làm vừa học có thành tích tốt trong học tập và công tác lớp

Khen thưởng sinh viên hệ Chính quy có thành tích tốt trong học tập và công tác Đoàn, Hội, phong trào sinh viên

LCĐ Khoa Luật và Đ/c Phạm Hùng Cường - Bí thư LCĐ Khoa Luật nhận bằng khen của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

TS. Lê Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội phát biểu chỉ đạo

và đánh trống Khai giảng năm học mới 2013 - 2014

Lễ tuyên thệ

Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy Khóa 2009

Phát biểu của Tân cử nhân Lê Thị Khánh Ly (lớp LQT 09-01) 

Buổi Lễ khép lại với những tình cảm đáng trân trọng của thầy trò Khoa Luật, với những lời chúc dành tặng các Tân cử nhân và dành tặng cho một năm học mới hứa hẹn nhiều thành công!

 

 

Last Updated on Friday, 11 October 2013 02:03

Hits: 11092

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Cơ sở 2: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

918842
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
600
472
2863
897748
8159
12273
918842

IP của bạn: 54.234.233.48
Server Time: 2018-02-18 22:21:55

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội