Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Kế hoạch chương trình hội trại chào mừng 20 năm thành lập khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

ĐOÀN TNCS VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 

 

LCĐ KHOA LUẬT

 

 

 

 

    Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI

CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP  KHOA LUẬT

 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 

1.      Khung chương trình

Thời gian: ngày 17,18/3/2015

Địa điểm: Trung tâm triển lãm Vân Hồ, số 02 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Ngày 17/3/2015

08h00

Phát động lệnh cắm trại chính thức

08h15-14h00

Trang trí khu vực trại và gian hàng hội chợ

14h00-14h30

Chấm trại lần thứ 1

14h30 – 16h30

Tổ chức trò chơi 1 & 2

17h00-19h00

Ăn tối & sinh hoạt tại trại

19h30-22h30

Chương trình văn nghệ hội trại và chung kết Cuộc thi hùng biện sinh viên 2015

Ngày 18/3/2015

07h00-08h00

Các trại tự tổ chức hoạt động

08h00-08h30

Chấm trại lần 2

08h30-11h00

Chơi trò chơi 3&4

11h00-11h30

Tổng kết hội trại

12h00-13h00

Vệ sinh & bàn giao mặt bằng

2. Một số quy định chung chuẩn bị cho hội trại

- Các chi đoàn tiến hành triển khai chương trình hoạt động của Hội trại tới toàn thể các đoàn viên, thanh niên.

- Tất cả các trại phải tuân thủ đúng nội quy của hội trại và thực hiện theo những hoạt động do BTC chương trình hội trại quy định.

3. Chi tiết các hoạt động

3.1. Quy định về đối tượng tham gia & hình thức cắm trại, mặt hàng bán tại hội chợ

- Tất cả các đoàn viên, thanh niên đang là sinh viên và cựu sinh viên chính quy của khoa Luật đều có quyền tham gia hội trại dưới sự quản lý trực tiếp của chi đoàn và liên chi đoàn.

- Trại được cắm theo cụm chi đoàn; số lượng trại và tình hình ghép các chi đoàn căn cứ theo số lượng đoàn viên của các chi đoàn, cụ thể như sau:

TT

Chi đoàn

Ghi chú

1

LKT11-01 và LKT11-02

 

2

LKT11-03 và LQT11-01

 

3

LKT12-01 và LQT12-01

 

4

LKT12-02, LKT12-03 và LKT12-04

 

5

LKT13-03 và LQT13-01

 

6

LKT14-01 và LKT14-02

 

7

LQT14-01 và LQT14-02

 

8

Cựu sinh viên chính quy K2009 và K2010

 

- Các trại phải được thiết kế theo đúng thời gian và quy định của BTC, tùy khả năng sáng tạo của mỗi chi đoàn nhưng cần phải đảm bảo những tiêu chí chung của trại (tham khảo trong bảng tiêu chí chấm trại).

- Sơ đồ cắm trại cho các liên chi đoàn sẽ thông báo vào ngày 09/3/2015.

3.2. Tổ chức các trò chơi

- Hội trại sẽ tổ chức 4 trò chơi

+ 1: Kéo co

+ 2: Nhảy bao bố

+ 3: Đi xe đạp chậm

+ 4: Đập niêu đất

3.3. Sinh hoạt tại trại và cụm trại

- Vệ sinh xung quanh trại đúng thời gian quy định, chú ý an toàn về điện, cháy nổ, thực phẩm..

- Việc sử dụng âm thanh, ánh sáng trong trại, BTC sẽ thông báo công suất tối đa cho mỗi cụm trại và quy định mức công suất tối đa cho phép. Do vậy yêu cầu các chi đoàn nắm rõ để lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng cho trại mình. Ngoài ra BTC yêu cầu trong giờ tổ chức các hoạt động chính tại trại trung tâm, sau 23h00, tất cả các trại cụm phải tắt âm thanh. Giờ cấm dùng âm thanh sẽ được BTC nhắc nhở mỗi khi tới giờ và các bí thư chi đoàn, và trưởng cụm trại phải quán triệt và chịu trách nhiệm về việc này.

- Bí thư các chi đoàn phải quán triệt việc nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích và các vật dụng không được mang vào khuôn viên của trại.

3.4. Tiêu chí chấm trại

STT

Tiêu chí

Thang điểm

Ghi chú

1

Chủ đề trang trí trại

10

 

2

Ý tưởng, thiết kế, trang trí trại

30

 

3

Thuyết minh, giới thiệu về trại

30

 

4

Ý tưởng bán sản phẩm tại trại

10

 

5

Vệ sinh

10

 

6

Tuân thủ quy định

10

 

Tổng cộng

100

 

 

BTC CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI

                                                                                                            

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Khu giảng đường: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

988203
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
162
690
2840
968176
9312
10227
988203

IP của bạn: 23.20.25.122
Server Time: 2018-07-21 05:44:37

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội