Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Cuộc thi hùng biện sinh viên 2015

ĐOÀN TNCS VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA LUẬT

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI HÙNG BIỆN SINH VIÊN NĂM 2015

I – Mục đích, ý nghĩa

Hùng biện là kĩ năng trình bày mạch lạc những ý tưởng và lập luận sao cho thuyết phục được người nghe, lôi kéo được đám đông và theo quan điểm của mình. Chính vì vậy kĩ năng hùng biện là một trong những kĩ năng quan trọng và cần thiết đối với mỗi sinh viên, đặc biệt là sinh viên học chuyên ngành luật.

Cuộc thi “Hùng biện sinh viên năm 2015” được tổ chức và nằm trong những sự kiện nhằm hướng tới kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa Luật – Viện Đại học Mở Hà Nội, đồng thời với mong muốn tạo sân chơi mang lại cả về kĩ năng và kiến thức, khuyến khích việc rèn luyện, học hỏi và hứa hẹn mang lại cho các em sinh viên nhiều điều thú vị và bổ ích.

II – Đối tượng, cách thức đăng ký, vòng thi và thời gian

1.      Đối tượng tham gia cuộc thi: bao gồm tất cả các sinh viên chính quy đang học Khoa Luật  - Viện Đại học Mở Hà Nội.

2.      Cách thức đăng ký:

a.      Đăng kí qua mạng: đăng kí theo mẫu đơn trực tiếp tại đường link: http://goo.gl/forms/RqOn7E6UwY

b.      Đăng kí trực tiếp: đăng kí trực tiếp Giáo viên chủ nhiệm.

Thời gian đăng ký: trước ngày 04/03/2015.

3.      Cuộc thi hùng biện được tổ chức thành 3 vòng: vòng sơ loại, vòng bán kết và vòng chung kết.

4.      Thời gian:

-         Vòng sơ loại: 07/3/2015

-         Vòng bán kết: 12/3/2015

-         Vòng chung kết: 17/3/2015

III – Cách thức đăng kí và hình thức các vòng thi

1.      Vòng sơ loại

-         Nội dung vòng thi: hùng biện cá nhân

Mỗi thí sinh sẽ có 5 phút để trình bày về 1 chủ đề tự do (đã được đăng kí trước đó), khuyến khích các thí sinh hùng biện về các chủ đề liên quan đến ngành học, hoặc nằm trong các nhóm vấn đề sau:

o   Văn hóa mạng (ngôn ngữ mạng; tính trung thực trong thế giới ảo; mạng Internet và tâm lý đám đông; Mạng xã hội và đời sống riêng tư, …)

o   Giới tính (Giáo dục giới tính; Bình đẳng giới; Tình yêu và hôn nhân đồng giới; Chuyển giới; Xác định lại giới tính; Chính sách pháp luật về giới tính, Vấn đề giới tính trong luật hình sự, …)

o   Sửa đổi pháp luật (Vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013; Những điểm mới trong một số ngành luật và ý nghĩa của chúng; vai trò của người dân trong quá trình xây dựng luật, …)

o   Đạo đức nghề nghiệp (Đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh, trong nghề y, nghề báo, nghề giáo, nghề luật, …)

Sau khi tất cả các thí sinh trình bày phần thi, Ban giám khảo sẽ chấm điểm và lựa chọn 12 thí sinh vào vòng bán kết.

2.      Vòng bán kết

Nội dung: Bao gồm 2 phần thi: hùng biện liên kết và hùng biện cá nhân

-         Phần thi hùng biện liên kết: 12 thí sinh lọt vào vòng bán kết sẽ được chia thành 4 đội. Chia làm các cặp đấu dưới hình thức hùng biện liên kết, thi đấu theo luật debate.

Sau khi các cặp đấu hoàn thành phần thi, ban giám khảo sẽ lựa chọn 8 cá nhân tiếp tục dự thi phần hùng biện cá nhân

-         Phần thi hùng biện cá nhân: 8 thí sinh được lựa chọn sẽ bốc thăm chủ đề và thuyết trình trong 5 phút.

Sau phần thi của 8 thí sinh, 5 thí sinh với số điểm cao nhất sẽ lọt vào vòng chung kết.

3.      Vòng chung kết

     Nội dung: Hùng biện cá nhân.

5 thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ bốc thăm, nhận câu hỏi từ ban giám khảo và có 5 phút để trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo.

IV – CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cuộc thi hùng biện sinh viên năm 2015 có các giải thưởng sau:

1 giải nhất: 1.000.000đ

2 giải nhì: mỗi giải 500.000đ

2 giải ba: mỗi giải 300.000đ

V – THÔNG TIN LIÊN HỆ

Website: khoaluat.hou.edu.vn

Fanpage: facebook.com/khoaluat.hou

 

                                                                                  BTC CUỘC THI HÙNG BIỆN SINH VIÊN NĂM 2015

 

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Khu giảng đường: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

989469
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
241
370
4106
968176
10578
10227
989469

IP của bạn: 54.92.163.188
Server Time: 2018-07-23 09:18:48

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội