Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 06/4/2018, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Chương trình nhận được sự quan tâm tham dự của đồng chí Trương Thị Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Thạo – Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương.

Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Trương Tiến Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; đồng chí Khổng Thị Uyên - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Bí thư các Chi bộ và các đảng viên là: Lãnh đạo các đơn vị, tổ trưởng, tổ phó các Bộ môn.

Giây phút chào cờ trang nghiêm

Báo cáo sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện đến cuối nhiệm kỳ do đồng chí Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy trình bày nêu bật những thành tựu mà Đảng bộ Viện Đại học Mở Hà Nội đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó hầu hết những chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ đã được Đảng bộ Nhà trường thực hiện đạt và vượt mức.

Đồng chí Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo

Một trong những minh chứng rõ nét cho những thành tựu đã đạt được chính là việc Viện Đại học Mở Hà Nội được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của Viện Đại học Mở Hà Nội, qua đó khẳng định hướng đi đúng đắn của trong chiến lược phát triển của Nhà trường và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy.

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Thành uỷ Hà Nội và Đảng ủy Khối đã ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2015- 2017 và tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích: Năm 2015, Đảng bộ Viện được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Năm 2016, Đảng bộ Viện được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và nhận bằng khen của Thành ủy Hà Nội; Năm 2017, Thành uỷ Hà Nội tặng bằng khen cho 01 cá nhân, Đảng uỷ Khối tặng Bằng khen cho tập thể Đảng bộ Viện ĐH Mở Hà Nội đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đạt thành tích công tác “Dân vận khéo” và thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cấp cơ sở”.

BTV Đảng ủy thay mặt cho Đảng bộ đón nhận khen thưởng của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Viện Đại học Mở Hà Nội trong nhiều năm liền được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Đặc biệt, trong năm 2017, Viện Đại học Mở Hà Nội vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Mai Hương nhấn mạnh, có được kết quả như vậy là nhờ vào sự nhất trí cao trong Đảng bộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết các cấp. Có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong mọi hoạt động của Nhà trường.

PGS.TS. Ngô Văn Thạo trao đổi chuyên đề

Ngay sau chương trình Hội nghị sơ kết, toàn thể đại biểu được tham gia học tập chuyên đề tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh do PGS.TS. Ngô Văn Thạo - Thư ký khoa học Hội đồng lý luận TW trình bày. Đây là đợt sinh hoạt chính trị trọng điểm mà Đảng ủy Viện Đại học Mở Hà Nội mong muốn triển khai tới các đảng viên giữ chức vụ quản lý, thông qua đó lan tỏa để đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.

Một số hình ảnh và nội dung khác của Hội nghị:

Đồng chí Trương Tiến Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu và tổng kết Hội nghị

Đồng chí Khổng Thị Uyên - Ủy viên BTV Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính trình bày tham luận

Last Updated on Monday, 09 April 2018 01:24

Hits: 533

Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Lễ Khai mạc Khóa I Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2018

Ngày 29/3/2018, tại cơ sở 2 Văn Giang, Hưng Yên, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng Khóa I Giáo dục Quốc phòng và An ninh dành cho sinh viên đại học hệ chính qui của Nhà trường.

Tham dự chương trình có Đại tá Hoàng Văn Tòng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng các đại biểu đại diện: Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu; các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo huyện Văn Giang, Hưng Yên và các đơn vị hợp tác.

Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có:

- PGS.TS. Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; 
- Tiến sĩ Trương Tiến Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng

Đoàn đại biểu tiến vào Hội trường

Cùng tham dự có các đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, cán bộ, giảng viên và gần 300 sinh viên đang theo học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội đón nhận những tình cảm của các đơn vị hợp tác

Lễ Khai mạc cũng nhận được sự quan tâm tham dự của GS.TS. Nguyễn Kim Truy - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng; PGS.TS. Phạm Minh Việt - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng; PGS.TS. Lê Văn Thanh - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng.

Tiến sĩ Trương Tiến Tùng - Viện trưởng phát biểu Khai mạc

Phát biểu Khai giảng Khóa học, Tiến sĩ Trương Tiến Tùng cho biết, để tiến đến được tự chủ môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã nỗ lực không ngừng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện cơ chế tài chính tiết kiệm - hiệu quả.

Từng lớp sinh viên chuẩn bị giễu hành trước Lễ Khai mạc

Cơ sở 2 tại Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên nằm ngay cạnh Khu đô thị Ecopark, cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn 10km, đây là vị trí thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường trong việc giảng dạy và học tập môn học Giáo dục QPAN. Tiến sĩ Trương Tiến Tùng tin tưởng, với điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ và đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên nghiệp, sinh viên của Nhà trường sẽ yên tâm học tập, rèn luyện và đạt kết quả cao. Viện trưởng cam kết, Nhà trường sẽ tiếp tục xem xét đầu tư, cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ đời sống của sinh viên.

Đại tá Hoàng Văn Tòng phát biểu tại Lễ Khai mạc

Đại tá Hoàng Văn Tòng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những nỗ lực của Viện Đại học Mở Hà Nội trong quá trình chuẩn bị và đào tạo Môn học Giáo dục QPAN. Đại tá Hoàng Văn Tòng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, giảng viên phải là một tấm gương mẫu mực trong học tập và rèn luyện. Có như vậy, Môn học GDQPAN mới thực sự trở nên gần gũi và công tác đào tạo mới đạt hiệu quả cao nhất.

Sinh viên Lê thị Phi Anh chia sẻ những tâm tư, tình cảm đối với Nhà trường và thầy, cô

Thay mặt cho 300 sinh viên đang theo học, bạn Lê Thị Phi Anh gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Nhà trường và các thầy, cô giáo đã tạo những điều kiện tốt nhất có thể để các bạn yên tâm học tập. Thời gian học tập và rèn luyện tại đây đã cho các bạn có cảm giác như đang sinh sống trong một đại gia đình, được quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ, đùm bọc nhau. Phi Anh cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Nhà trường để cơ sở 2 Văn Giang có thể tiếp nhận được nhiều sinh viên hơn với nhiều hơn các môn học và hoạt động ngoại khóa.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, gần 3000 sinh viên năm thứ nhất của Viện Đại học Mở Hà nội sẽ lần lượt học tập môn GDQPAN tại cơ sở 2 Văn Giang, Hưng Yên.

Last Updated on Sunday, 01 April 2018 10:48

Hits: 536

Lễ Tổng kết năm học 2012-2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới

Sáng 27/9/2013, Lễ Tổng kết năm học 2012 - 2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới của Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội được tổ chức tại Nhà văn hóa học sinh - sinh viên.

Tiết mục Ca trù mở đầu Lễ Tổng kết năm học 2012 - 2013, Trao bằng tốt nghiệp đại học và Khai giảng năm học mới

Thể hiện: Sinh viên Nguyễn Thùy Chi - sinh viên lớp LKT 10-01

Buổi lễ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Thầy, Cô giáo cùng đông đảo các bạn sinh viên

Khen thưởng sinh viên hệ Vừa làm vừa học có thành tích tốt trong học tập và công tác lớp

Khen thưởng sinh viên hệ Chính quy có thành tích tốt trong học tập và công tác Đoàn, Hội, phong trào sinh viên

LCĐ Khoa Luật và Đ/c Phạm Hùng Cường - Bí thư LCĐ Khoa Luật nhận bằng khen của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

TS. Lê Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội phát biểu chỉ đạo

và đánh trống Khai giảng năm học mới 2013 - 2014

Lễ tuyên thệ

Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ Chính quy Khóa 2009

Phát biểu của Tân cử nhân Lê Thị Khánh Ly (lớp LQT 09-01) 

Buổi Lễ khép lại với những tình cảm đáng trân trọng của thầy trò Khoa Luật, với những lời chúc dành tặng các Tân cử nhân và dành tặng cho một năm học mới hứa hẹn nhiều thành công!

 

 

Last Updated on Friday, 11 October 2013 02:06

Hits: 12869

Gần 100 triệu đồng được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018

Ngày 06/02/2018, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018”. Chương trình được tổ chức nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất trong không khí vui tươi, ấm cúng, góp phần động viên tinh thần, giúp các em vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Theo đó, mỗi sinh viên được xét chọn sẽ được Viện Đại học Mở Hà Nội tặng những món quà ý nghĩa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

Tham dự Chương trình có PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng xét chọn sinh viên được hỗ trợ trong chương trình “Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018”; Thạc sĩ Khổng Thị Uyên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh – Ủy viên BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cùng đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và 78 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên trong học tập và rèn luyện được xét chọn trong toàn Viện.

Các sinh viên tham gia Chương trình “Tết yêu thương - Xuân Mậu Tuất 2018”

Trong lời phát biểu, PGS.TS Nguyễn Mai Hương cho biết, trong những năm qua, cùng với những chính sách hỗ trợ cho sinh viên theo quy định của Nhà nước, Viện Đại học Mở Hà Nội vẫn luôn có chính sách ưu tiên dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, kịp thời động viên và chia sẻ với những khó khăn của các em, giúp các em yên tâm học tập.

PGS.TS Nguyễn Mai Hương xúc động phát biểu trong Chương trình

Thay mặt Lãnh đạo Viện, PGS.TS Nguyễn Mai Hương đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của các sinh viên và gửi lời chúc mừng năm mới tới các em cùng gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Nguyễn Mai Hương nhấn mạnh việc hỗ trợ quà Tết cho các sinh viên nghèo là hoạt động thiết thực để chăm lo cho các em có một cái Tết đầy đủ hơn.

PGS.TS Nguyễn Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trao quà cho các sinh viên

Phát biểu cảm tưởng trong Chương trình, Sinh viên Vũ Thị Thu Huê – Khoa Tài chính Ngân hàng thay mặt cho các sinh viên được tặng quà, bày tỏ sự xúc động khi nhận được những món quà đầy ắp yêu thương của tập thể sư phạm Nhà trường. “Em rất cảm động và biết ơn ngôi trường này vì không chỉ có chương trình hôm nay, mà trong cả quá trình học tập, em đã được tạo những điều kiện tốt nhất để có thể theo học và theo đuổi ước mơ của mình. Em rất vinh dự được thay mặt cho các bạn sinh viên để gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể thầy, cô giáo đã luôn luôn động viên, tận tình quan tâm và giúp đỡ chúng em có thể học tập tốt và vươn lên trong cuộc sống”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Phó Viện trưởng trao quà cho các sinh viên

Cùng với Chương trình “Tết yêu thương- Xuân Mậu Tuất 2018”, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường đã phối hợp với Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội hỗ trợ, miễn phí vé xe tết về quê ăn tết cho những sinh viên nghèo ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định, Điện Biên, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn…Các Khoa chuyên ngành cũng tích cực tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để tổ chức tặng quà cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần để sinh viên và gia đình đón Tết Nguyên đán đầy đủ hơn.

Last Updated on Thursday, 08 February 2018 06:24

Hits: 864

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Khu giảng đường: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

998844
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
12
386
2005
979341
5856
14097
998844

IP của bạn: 54.36.149.54
Server Time: 2018-08-18 01:11:06

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội