Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VII, năm 2018 - sân chơi trí tuệ, bổ ích dành cho đoàn viên, sinh viên

Ngày 06/5/2018, tại Hội trường A, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Chung kết Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VII năm 2018. Tới tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; ThS. Đỗ Ngọc Anh – Bí thư Đoàn trường, PTP Thường trực Ban Tổ chức cùng đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Viện và gần 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc  11 đoàn dự thi.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu

Phát biểu Khai mạc chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Phó Viện trưởng, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định, công tác tổ chức và tham gia Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2018 đã được triển khai khoa học, phù hợp với kế hoạch chung của Nhà trường và của các đơn vị đào tạo. Thay mặt Ban Giám hiệu, Phó Viện trưởng cam kết, Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng và tổ chức nhiều sân chơi bổ ích hơn nữa dành cho sinh viên. Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục giữ vai trò nòng cốt để phát động phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện tới từng đoàn viên, sinh viên.

Quang cảnh của buổi chung kết Cuộc thi

Thành phần Ban Giám khảo Chung kết bao gồm PGS.TS Phạm Thị Tâm – Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Trưởng BGK; PGS.TS Hoàng Tuyết Minh – Phó Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học; Thạc sỹ Trần Tiến Dũng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Tiến sỹ Đinh Tuấn Long – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Học liệu.

Phần trình bày thuyết trình bằng Tiếng Anh của thí sinh

Trong chương trình, 20 thí sinh được chia thành 10 cặp đã có những bài thuyết trình sáng tạo, ý nghĩa với chủ đề “Mô tả hình ảnh người sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội ở thời điểm năm 2028”. Các phần thuyết trình đã nêu bật lên được mong muốn của sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội trong thời gian 10 năm tới và hình dung về sự trưởng thành của Nhà trường.Các bài thuyết trình được trình bày khoa học, có tính lý luận cao và đảm bảo được hầu hết các tiêu chí do Ban Tổ chức đề ra. Trước đó, trong ngày 05/5, 10 cặp thí sinh đã có thời gian 360 phút để di chuyển, thu thập tư liệu và xây dựng bài thuyết trình.

Thí sinh tự tin trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo

Kết thúc Chương trình, Ban Tổ chức đã thông báo hệ thống Giải thưởng của Cuộc thi. Giải thưởng sẽ được trao trong Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 được tổ chức vào chiều ngày 18/5/2018 tại Nhà văn hóa sinh viên Hà Nội – 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

HỆ THỐNG GIẢI THƯỞNG:

1. Giải đồng đội

 • 01 Giải Nhất : Khoa Du lịch                                 
 • 01 Giải Nhì: Khoa Kinh tế
 • 01 Giải Ba: Khoa Công nghệ Thông tin
 • 03 Giải Khuyến khích:

                        + Khoa Tài chính Ngân hàng

                        + Khoa Tiếng Anh

                        + Khoa Tạo dáng Công nghiệp

2. Giải cá nhân

2.1. Môn Tin học

 • 01 Giải Nhất : Nguyễn Khánh Ly – Khoa Kinh tế
 • 01 Giải Nhì: Triệu Thị Thủy – Khoa Tiếng Anh
 • 01 Giải Ba: Mai Quốc Anh – Khoa Kinh tế
 • 03 Giải Khuyến khích:

                        + Ngô Duy Việt – Khoa Kinh tế

                        + Ngô Xuân Toàn – Khoa Kinh tế

                        + Nguyễn Như Anh Tuấn – Khoa Công nghệ Thông tin

2.2. Môn Tiếng Anh

 • 01 Giải Nhất : Trần Minh Hiếu – Khoa Tiếng Anh
 • 01 Giải Nhì: Nguyễn Trần Lam Phương – Khoa Du lịch
 • 01 Giải Ba: Nguyễn Xuân Huy – Khoa Tiếng Anh
 • 03 Giải Khuyến khích:

                        + Trần Xuân Sơn – Khoa Tiếng Anh

                        + Đinh Hoàng Hà – Khoa Luật

                        + Đỗ Tuấn Anh – Khoa Tiếng Anh

2.3. Giải cặp đôi phối hợp ăn ý

                        +  Nguyễn Phúc Nghĩa – Khoa Du lịch

                        +  Triệu Thị Thủy – Khoa Tiếng Anh                                           

2.4. Giải cho Video Clip có nhiều lượt bình chọn nhất: Khoa Du lịch

(Nguồn: Đoàn Thanh niên)

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Cơ sở 2: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

985893
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
149
381
530
968176
7002
10227
985893

IP của bạn: 54.198.104.202
Server Time: 2018-07-17 07:13:59

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội