Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

NHỚ VỀ THỜI SINH VIÊN DƯỚI MÁI TRƯỜNG KHOA LUẬT – VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Có lẽ, khi tôi chọn học ngành Luật kinh tế tại Khoa Luật Viện đại học Mở Hà Nội, có rất nhiều người cảm thấy khó lý giải, nhất là thầy cô, bạn bè của tôi. Chỉ có bố mẹ tôi là hiểu và ủng hộ mọi lựa chọn của con mình.

Thời còn học trung học, những tháng ngày cắp sách đến trường của tôi đi liền với con số, phép toán, định luật, tư duy logic, hàm số, tích phân…Tôi từng mơ ước có thể theo học ngành Quản trị khách sạn - nhà hàng và sở hữu một chuỗi Nhà hàng chất lượng Năm sao thật sang trọng. Ấy vậy mà tôi lại chọn học Luật kinh tế, một ngành học nghe qua có vẻ khô cứng và chẳng liên quan gì đến ước mơ và thế mạnh của tôi.

Mấy ai biết rằng trong suốt bốn năm Đại học, tôi đã không biết bao nhiêu lần thầm cảm ơn về quyết định của mình năm đó. Có lẽ đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì Viện Đại học Mở đã mở ra cho tôi một cánh cửa, một cơ hội học tập khi cánh cửa Nguyện vọng 1 vì không may mắn mà khép lại với tôi. Nếu năm đó tôi không có cơ hội này, có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác.

Từ nhỏ tôi đã luôn ao ước mình có thể giúp đỡ được nhiều người. Từ hồi ấy tôi có ước mơ vĩ đại là sau này khi trở nên giàu có, thật nhiều tiền, tôi sẽ dành tiền đó để làm từ thiện, giúp đỡ ba mẹ, người thân và thật nhiều những mảnh đời nghèo khó, bệnh tật hiểm nghèo trên cuộc đời này. Chính điều này đã luôn thôi thúc tôi có mong ước trở thành một doanh nhân.

Tôi nhận ra rằng, nếu muốn giúp được nhiều người, giải quyết được những vấn đề xã hội, thì trước hết phải giúp chính bản thân mình không trở thành gánh nặng của xã hội. Tôi cần phải trở nên mạnh mẽ, và hơn hết phải trở nên một người ưu tú.

Và trong tưởng tượng của cô nhóc ngày đó, Thủ đô là nơi hội tụ những con người tinh hoa nhất có thể giúp tôi và cùng tôi xây nên ước mơ của mình, nơi sẽ giúp tôi chiếm lĩnh nguồn tri thức mới, cách làm việc khoa học và trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết, phục vụ cho công việc và cuộc sống sau này, nơi chứa đầy những thử thách, cam go nhưng cũng ngập tràn cơ hội.

Những năm tháng dưới mái trường Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội, tôi không chỉ được mở mang các kiến thức luật học mà tôi còn được thỏa sức tham gia các hoạt động ngoại khóa. Những mùa hè sinh viên tình nguyện đầy ý nghĩa giúp tôi hiểu thêm những khó khăn còn bộn bề ở nhiều vùng quê trên đất nước và mỗi sự cống hiến của mình đều giúp cho cuộc đời này đẹp thêm lên. Những mùa sinh viên nghiên cứu khoa học giúp tôi thêm tự tin và mở mang cho tôi thêm nhiều tri thức và từng bước giúp tôi tập làm nhà khoa học. Những đợt giao lưu, hội diễn văn nghệ tưng bừng, khó quên giúp cho quãng đời sinh viên của tôi càng có thêm nhiều ý nghĩa, nhiều kỷ niệm.

Đến hôm nay, khi chợt nhớ về chuỗi ngày sinh viên của mình, tôi nhận ra chính cơ hội học tập tại Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội đã giúp tôi hiện thực hóa mong muốn được học tập và làm việc tại Thủ đô, có bước đệm vững chắc cho tương lại và khát vọng của mình .

            Cuộc sống giống như trò chơi vậy, và người nào càng nắm chắc Luật chơi người đó càng nhiều cơ hội thành công. Việc học tập, nghiên cứu và hiểu biết sâu về Pháp Luật chính là giúp ta nắm chắc về Luật chơi. Tôi có thể khẳng định rằng không có một chủ doanh nhân nào trên đời này không từng tìm hiểu về Luật pháp, chính sách, cơ chế… Chỉ là những sinh viên Khoa Luật chúng tôi may mắn hơn họ, chúng tôi được tìm hiểu sớm hơn, cặn kẽ hơn, chuyên sâu và bài bản hơn, dưới sự chỉ dẫn của những giảng viên vững chuyên môn, luôn nhiệt tình và đầy tâm huyết, được học tập ở môi trường mà từ Chủ nhiệm khoa đến Chủ nhiệm lớp, Giảng viên bộ môn đều cố gắng để thấu hiểu và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên của mình như thiết bị phòng học, chất lượng tài liệu, và quan trọng là mức học phí của tôi là thấp nhất so với đám bạn của mình.

Có ai đó đã từng nói "Thứ quý giá nhất mà bạn đem theo được khi rời khỏi trường, không phải là luận án, mà là năng lực phân tích và tư duy độc lập, kinh nghiệm nghiên cứu và phát hiện chân lý, cả tầm nhìn và hoài bão của một nhà khoa học. Một ngày nào đó khi bạn không còn nghiên cứu lĩnh vực này nữa, bạn vẫn có thể làm đến mức độ tốt nhất ở bất kỳ lĩnh vực mới nào."

Điều này đối với tôi thật đúng, 22 tuổi, tôi mở thành công nhà hàng đầu tiên và cửa hàng nhỏ chi nhánh, có nhân viên, có đối tác góp vốn, có quan hệ với doanh nghiệp lớn. 23 tuổi,ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cùng một người bạn cùng lớp Đại học đã có thể gây dựng cho mình một doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực công nghệ và tham vọng cạnh tranh ở thị trường quốc tế.

Và không phải nói quá khi cho rằng chính mái trường Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào thành công bước đầu này của tôi.

Việc học Luật kinh tế giúp tôi học được tư duy và rất nhiều kĩ năng giải quyết vấn đề, học được cách tìm ra bản chất của sự vật, hiện tượng; học được cách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình và tổ chức trước những rủi ro về pháp lý và thực tiễn đời sống xã hội; học cách tư duy chiến lược, xây dựng tổ chức, các kiến thức khoa học pháp lý giúp tôi thêm vững tin trong bước đường lập nghiệp của mình… và điều này trở thành những lợi thế cạnh tranh rất lớn của tôi và doanh nghiệp mà tôi cùng đồng nghiệp gây dựng nên. Những điều thu nhận được trong suốt quá trình học tập dưới mái trường Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội đã giúp tôi có thể bắt đầu với mọi thứ, mọi lĩnh vực tôi yêu thích mà sẽ chẳng có giới hạn nào cả. 

Nếu có em học sinh phổ thông nào đó cần lời chia sẻ của tôi, nếu em đó còn đang băn khoăn trước ngưỡng cửa cuộc đời, còn đang trăn trở với câu hỏi: học gì đây, làm gì đây, nên chọn ngành nào, trường nào để trải nghiệm quãng đời sinh viên của mình? Thì tôi, với tư cách là người đi trước tôi khuyên em hãy bắt đầu hành trình khám phá cuộc đời mình với Khoa Luật Viện Đại học Mở Hà Nội. Chỉ cần em có niềm tin, có ý chí và nghị lực, cuộc đời nhất định sẽ rộng mở với em và tôi tin rằng, em sẽ không phải hối tiếc với quyết định của mình.

Phạm Thu Thủy - Cựu sinh viên khóa 2012-2016 chuyên ngành Luật Kinh tế Khoa Luật – Viện Đại học Mở Hà Nội

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Marketing của Công ty cổ phần Kaober (Founder and CMO) 

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Khu giảng đường: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

989517
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
289
370
4154
968176
10626
10227
989517

IP của bạn: 54.92.163.188
Server Time: 2018-07-23 09:34:00

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội