Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Viện Đại học Mở Hà Nội

Ngày 12/01, tại Hội trường A, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) và Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Chương trình Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Viện Đại học Mở Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự chương trình có PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cùng các đại biểu đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN có TS Tạ Thị Thu Hiền – Phó GĐ Phụ trách Trung tâm; Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có: GS.TS Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn; TS Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký đoàn cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS Trương Tiến Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng cùng các đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm và đại diện giảng viên, sinh viên của Nhà trường.

TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó GĐ Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phát biểu Khai mạc

Phát biểu Khai mạc đợt khảo sát chính thức, TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó GĐ Phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục. Theo đó, đánh giá ngoài là hoạt động quan trọng trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá ngoài là căn cứ quan trọng để công nhận chất lượng đối với Nhà trường. TS Tạ Thị Thu Hiền đánh giá cao sự phối hợp của Viện Đại học Mở Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức và đề nghị Nhà trường tiếp tục phối hợp để chuẩn bị tốt nhất các minh chứng; đồng thời yêu cầu Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng đúng quy định. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ người học.

PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu

Trong lời phát biểu tại Chương trình khai mạc, PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự tích cực và chủ động của Viện Đại học Mở Hà Nội trong công tác chuẩn bị các điều kiện phục vục đánh giá ngoài, đồng thời nhấn mạnh đây là một bước phát triển quan trọng của Nhà trường trong việc kiểm định chất lượng đại học, là cơ hội để Nhà trường xác định những điểm mạnh, những mặt còn tồn tại, từ đó điều chỉnh chiến lược, kế hoạch hoạt động, cải tiến chất lượng. PGS.TS Mai Văn Trinh cũng nhấn mạnh vai trò của Viện Đại học Mở Hà Nội nói chung và các chương trình đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến (E-learning) của Nhà trường nói riêng đối với việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong bối cảnh công nghệ đang bùng nổ. Cục trưởng đề nghị Lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội cần giới thiệu để các đại biểu hiểu rõ hơn về giáo dục mở và đào tạo từ xa và đề nghị Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài làm việc công tâm, tìm ra những điểm mạnh, những điểm cần khắc phục để đưa ra khuyến nghị, giúp Nhà trường có căn cứ để tiếp tục nâng cao chất lượng.

Tiến sĩ Trương Tiến Tùng – Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội giới thiệu tổng quan về Nhà trường

Tiến sĩ Trương Tiến Tùng – Viện trưởng thay mặt Lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội giới thiệu tổng quan về Nhà trường. Viện trưởng khẳng định, trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, Viện Đại học Mở Hà Nội luôn nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng giáo dục và công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Trước khi tiến tới đánh giá ngoài, Viện Đại học Mở Hà Nội đã tiến hành công tác tự đánh giá. Báo cáo Tự đánh giá của Nhà trường đã được Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thông qua trong đợt khảo sát sơ bộ và chấp thuận cho việc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Viện Đại học Mở Hà Nội.

TS Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký đoàn, Phụ trách Phòng Đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN công bố các quyết định có liên quan

Trong quá trình chuẩn bị, Nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội và đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Đoàn chuyên gia không chỉ thực hiện công tác kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục của Viện Đại học Mở Hà Nội, mà còn là những chuyên gia tư vấn giúp Nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu xã hội trong điều kiện tự chủ.

Quang cảnh buổi Khai mạc

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 12/01 đến hết ngày 16/01. Trong đợt khảo sát chính thức, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, thảo luận phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan, nhằm thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, thăm và quan sát các cơ sở vật chất để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo.

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Khu giảng đường: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

998897
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
65
386
2058
979341
5909
14097
998897

IP của bạn: 54.80.87.62
Server Time: 2018-08-18 01:26:17

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội