Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

LỄ KHAI GIẢNG LỚP LUẬT LIÊN THÔNG K17 HẢI DƯƠNG

Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2018, Viện Đại học Mở Hà Nội cùng Trung tâm GDTX Tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức lễ khải giảng lớp Luật Liên thông K17 Hải Dương.

Đến tham dự buổi lễ về phía khách mời có:

 • Ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy –Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương;
 • Ông Phạm Văn Tỏ - Tỉnh Ủy Viên – Giám đốc sở Nội Vụ;
 • Ông Nguyễn Trọng Hưng – Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Hải Dương;
 • Ông Lương Văn Việt - Phó giám đốc Sở GDĐT Hải Dương;
 • Ông Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Dương;
 • Ông Đỗ Đình Hưng - Trưởng phòng TC Sở GDĐT Hải Dương;
 • Ông Nguyễn Quốc Chinh – Trưởng Phòng CCVC – Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương;
 • Bà Phí Thị Thùy Vân – Trưởng Phòng GDCN – GDTX – Sở GDĐT tỉnh Hải Dương;
 • Ông Đặng Ngọc THức – Trưởng Phòng Chính sách Cán bộ - Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương;
 • Ông Nguyễn Đức Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Huyện Thanh Hà – Hải Dương; 
 • Ông Nguyễn Văn Lực – Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà;
 • Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng Nội vụ Huyện Thanh Hà – Hải Dương;
 • Ông Phạm Công Dũng - Phó phòng Nội vụ Huyện Thanh Hà – Hải Dương.

Phía Trung tâm GDTX Tỉnh Hải Dương có:

 • Ông Hoàng Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm,
 • Ông Phạm Văn Trúc Phó GĐ Trung tâm,
 • Ông Phạm Xuân Tuyển Phó GĐ Trung tâm,
 • Bà Đỗ Thị Thoa Phó GĐ Trung tâm,
 • Ông Nguyễn Trọng Nhuế Trưởng Phòng Đào tạo, cùng các thầy cô, cán bộ trung tâm

Phía Viện Đại học Mở Hà Nội có:

 • Ông Trương Tiến Tùng – Viện Trưởng,
 • Ông Dương Hoài Văn – Phó Trưởng Phòng QLĐT;
 • Ông Trần Hữu Tráng – Trưởng Khoa Luật,

Cùng toàn thể học viên của lớp Luật Liên Thông K17 Hải Dương

Buổi lễ được cử hành trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần đầm ấm, sau phần mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ, Ông Nguyễn Đức Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Huyện Thanh Hà – Hải Dương tặng hoa đại diện hai nhà trường và chúc mừng lễ khai giảng

Tiếp theo, ThS Dương Hoài Văn – Phó Trưởng Phòng QLĐT Viện Đại học Mở Hà Nội, công bố quyết định trúng tuyển lớp Luật Liên Thông K17 Hải Dương, đồng thời gửi lời chia vui chúc mừng tới các các học viên của lớp.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trương Tiến Tùng – Viện Trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội chúc mừng các tân học viên, đồng thời cũng rất chia sẻ những khó khăn vất vả của các học viên đối tượng vừa làm vừa học. Viện trưởng khẳng định chiến lược đào tạo lấy người học làm trung tâm và đào tạo hướng đến ứng dụng sẽ là kim chỉ nam trong mục tiêu và chiến lược đào tạo chung không chỉ của riêng Viện Đại học Mở Hà Nội mà còn là của cả xã hội. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, việc tích cực chủ động trong học tập là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của mỗi cá nhân, mà từ đó là nhân tố giúp ích cho quê hương, đất nước.

Cuối cùng Viện Trưởng thay mặt hai nhà trường gửi lời cảm ơn tới các cơ quan ban ngành các cấp của Tỉnh Hải Dương đã luôn quan tâm, và tạo điều kiện giúp đỡ cho không chỉ học viên mà cả hai nhà trường cùng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ dạy và học.

Tại buổi lễ, Ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy –Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã có sự biểu dương sự nỗ lực sáng tạo, đổi mới trong dạy và học của Viện Đại học Mở Hà Nội, đồng thời khẳng định quan điểm ủng hộ của của các cấp về sự hợp tác trong đào tạo giữa hai nhà trường. Mặt khác nhấn mạnh vai trò của việc học tập bồi dưỡng của các cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân… nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp ích cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Ông Hoàng Xuân Dũng – Giám đốc Trung tâm GDTX Hải Dương thay mặt hai nhà trường cảm ơn sự ủng hộ của các cấp, khẳng định sẽ hết sức mình phát huy năng lực, sáng tạo trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của sự kiện:

 

 

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Cơ sở 2: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

974514
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
1026
262
1288
957311
5850
11762
974514

IP của bạn: 107.22.143.165
Server Time: 2018-06-19 23:20:18

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội