Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT NĂM 2017 VÀ TĂNG CƯỜNG TUYỂN SINH HỆ PHI CHÍNH QUY TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Với chức năng đào tạo, Khoa Luật Viện ĐH Mở HN luôn chú ý đến việc cập nhật, sửa đổi chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn với sứ mệnh mở cơ hội học tập cho mọi người. Ngày 26/8/2017, Viện trưởng Viện ĐH Mở HN đã ký Quyết định số 318/QĐ-ĐHM, ban hành quy định đào tạo hệ VLVH trình độ đại học mới.Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018 và nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, được sự nhất trí của Ban Giám hiệu, ngày 25/12/2017 Khoa Luật Viện ĐH Mở Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị triển khai chương trình đào tạo sửa đổi, cập nhật năm 2017 và tăng cường tuyển sinh hệ phi chính quy tại Viện ĐH Mở HN

Về dự Hội nghị, Khoa Luật vinh dự đón tiếp quý đại biểu đến từ các trung tâm liên kết đào tạo về tham dự :

1- Bà Trần Thị Phương Tuyến - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp Bắc Giang

2- Ông Đặng Văn Xoang - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Ninh

3- Ông Nguyễn Đức Hoàng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La

4- Ông Nguyễn Văn Vỵ - Giám đốc Trung tâm GDTX - HN Hà Nam

5- Ông Hoàng Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm GDTX Hải Dương

6- Ông Nguyễn Văn Thiện- Giám đốc Trung tâm GDTX Hải Phòng

7- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Hòa Bình

8- Bà Nguyễn Thúy Huê - Phó giám đốc Trung tâm GDTX & HN Lai Châu

9- Bà Bế Bích Nguyệt - Giám đốc Trung tâm GDTX 1 Lạng Sơn

10- Ông Trần Hữu San - Trưởng Khoa tại chức - Trường CĐCĐ Lào Cai

11- Ông Lương Quý Nguyên - Giám đốc Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tuyên Quang

12- Bà Lương Thị Hòa - Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình

13- Ông Đào Phan Thắng - Giám đốc Trung tâm GDTX Thanh Hóa

14- Ông Lê Anh Cường - Giám đốc Trung tâm GDTX Vĩnh Phúc

15- Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Giám đốc Trung tâm GDTX Yên Bái

16- Ông Phạm Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hưng Yên

17- Ông Lâm Bá Quyết - Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Hưng Yên

18- Ông Trương Quốc Trân - Giám đốc Công ty môi trường và công trình đô thị Hưng Yên

2. Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có các vị đại biểu:

- PGS.TS. Lê Văn Thanh – Nguyên Viện trưởng Viện ĐH Mở HN

- PGS.TS. Nguyễn Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy Viện ĐH Mở HN

- TS. Trương Tiến Tùng – VT Viện ĐH Mở HN

- TS. Nguyễn Thị Nhung – PVT Viện ĐH Mở HN

- ThS. Dương Hoài Văn – Phó trưởng phòng QLĐT

- PGS.TS. Trần Hữu Tráng – Trưởng khoa Luật

- Ths. Đinh Thị Hằng – Phó trưởng Khoa Luật

 cùng các cán bộ lãnh đạo các Khoa chuyên môn, phòng ban và trung tâm thuộc Viện ĐH Mở Hà Nội.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, cùng nhau chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cùng góp ý để tìm kiếm các giải pháp tối ưu cho sự phát triển chung của đào tạo không chính quy tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Một trong những điểm mấu chốt nhiều đại biểu đề cập và phân tích là cái khó của việc vừa phát triển quy mô vừa nâng cao chất lượng. Các ý kiến của các đơn vị hợp tác đào tạo đều cho rằng Quyết định số 318/QĐ-ĐHM, ban hành quy định đào tạo hệ VLVH trình độ đại học mới được ban hành, đã tạo hành lang pháp lý để các cơ sở giáo dục phát triển công tác đào tạo hệ phi chính quy một cách bền vững. Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian để thảo luận và tham góp cho định hướng phát triển công tác đào tạo hệ không chính quy năm 2018.

 
 

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Khu giảng đường: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

988258
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
217
690
2895
968176
9367
10227
988258

IP của bạn: 23.20.25.122
Server Time: 2018-07-21 05:59:50

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội