Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Nhắn tin cho Viện trưởng qua Facebook Messenger và câu chuyện về cô tân sinh viên nhỏ bé đầy nghị lực

Gặp tân sinh viên Đặng Anh Thơ, chúng tôi hơi ngỡ ngàng về vóc dáng nhỏ bé của cô sinh viên đến từ một vùng quê của huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An. Ngỡ ngàng bởi trong buổi đầu tiên đến nhập học, cô gái nhỏ bé này đã gửi tin nhắn tới thầy Viện trưởng Trương Tiến Tùng đặt lịch gặp mặt để trao đổi và giãi bày những suy nghĩ, tâm tư của mình khi quyết định nhập học vào Viện Đại học Mở Hà Nội. Một điều khá thú vị, tin nhắn cho thầy Viện trưởng được Anh Thơ gửi qua Facebook Messenger.

Đang trong những ngày đầu năm học bộn bề công việc nhưng Viện trưởng Trương Tiến Tùng vẫn bố trí thời gian để gặp mặt Anh Thơ. Lúc chúng tôi được Viện trưởng mời lên làm việc là lúc cô sinh viên đang nghẹn ngào kể về quá trình đấu tranh giữa mong muốn của gia đình và niềm đam mê cũng như chính kiến của bản thân.

TS. Trương Tiến Tùng - Viện trưởng trao đổi với tân sinh viên Đặng Anh Thơ

Anh Thơ kể về cuộc sống không mấy dư giả của gia đình mình, về những năm học tại trường THPT Chuyên – Đại học Vinh với không ít ước mơ và hoài bão. Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, cô gái sinh năm 1999 đủ tiêu chuẩn tuyển thẳng vào một trường đại học khối ngành Kinh tế - Tài chính có danh tiếng và bề dày lịch sử. “Đây cũng chính là mong muốn của đại gia đình nhà em từ lâu lắm rồi. Nhưng mơ ước của em là trở thành một luật sư, một người có thể mang công lý đến cho mọi người” – Anh Thơ vừa nói vừa lau nước mắt. Cô sinh viên kể về quê hương mình, kể về những chuyến đi cùng các bạn tham gia các hoạt động thiện nguyện tại các vùng quê nghèo. “Quê em còn nhiều người nghèo và nhiều người thiếu hiểu biết về pháp luật lắm thầy ạ. Em vẫn mong muốn được cống hiến cho quê hương bằng những kiến thức mình sẽ học được ở trường đại học và những trải nghiệm tại Thủ đô”. Là những người nhiều năm gắn bó với công tác sinh viên, chúng tôi cảm nhận được năng lượng, nhiệt huyết và một nghị lực đáng khâm phục chứa đựng trong lời nói và ánh mắt của cô sinh viên trong ngày đầu tiên đến trường.

Đặng Anh Thơ chụp ảnh trong một lần tặng quà cho học sinh nghèo tại Thanh Chương - Nghệ An

Anh Thơ say sưa “Lúc em quyết định đăng ký vào ngành Luật Kinh tế của Viện Mở, cả gia đình em ai cũng phản đối. Không khí gia đình em lúc nào cũng căng thẳng và em phải chịu áp lực kinh khủng. Ai cũng nói tại sao không chọn một trường có danh tiếng mà lại chọn trường Mở, mặc cho em nêu ra bao nhiêu tấm gương các anh chị ở cùng quê cũng trưởng thành từ Viện Đại học Mở. Xong rồi, cả tuần sau đó em phải vào tìm hiểu thông tin của trường, từ trang web đến các trang facebook. Em chụp ảnh lại hết các ý kiến của chính các anh chị sinh viên đánh giá về trường, về thầy cô để cho gia đình xem”. Cô sinh viên mở chiếc điện thoại smartphone đã trầy xước, mờ hết thương hiệu, cười và nói tiếp “Phải nói có sách, mách có chứng thầy ạ. Chẳng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá nào chính xác bằng chính những đánh giá của sinh viên đang học và các công ty hay cơ quan dùng người sau này. Thế gia đình em mới tạm nguôi ngoai để em đi nhập học đây ạ”. Câu nói nửa triết lý, nửa ngây ngô nhưng khiến cho chúng tôi và chắc hẳn cả thầy Viện trưởng ngồi đó cũng không biết nói gì hơn ngoài ánh mắt đồng tình.

Đáp lại những chia sẻ của Anh Thơ, thầy Viện trưởng đánh giá cao nghị lực và nhiệt huyết của cô tân sinh viên Khoa Luật. Thầy cũng khẳng định, không phải bạn sinh viên nào cũng có ước mơ và dám thực hiện mơ ước của mình. “Ở Viện Đại học Mở Hà Nội, thầy cô lúc nào cũng trân trọng và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có hoài bão và biết xây dựng cho mình kế hoạch để phát triển bản thân. Thầy sẽ rất vui nếu tin nhắn tiếp theo của em gửi cho thầy sẽ kể về những thành tích trong học tập, rèn luyện và công tác phong trào. Và thầy hy vọng sẽ được tận tay trao cho em những suất học bổng gấp 1,3 lần mức học phí mà các em đóng góp và những học bổng của các doanh nghiệp lớn. Cố gắng nhé. Thầy tin em sẽ không làm cho gia đình thất vọng vì đã chọn Viện Đại học Mở Hà Nội”.

Cuộc nói chuyện giữa Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội và cô tân sinh viên vừa nhập học phải tạm dừng vì lịch công tác dày đặc của Lãnh đạo Nhà trường. Viện trưởng giao cho chúng tôi dẫn Anh Thơ đi một vòng cơ sở 1 để giới thiệu thêm về Nhà trường và các hoạt động của sinh viên. Vừa đi vừa nói chuyện, hóa ra, ngoài thành tích học tập đáng nể, lửa nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện, cô sinh viên bé nhỏ này còn biết sáng tác, biết tự đàn, tự hát. Nhưng quan trọng hơn, Anh Thơ là một mẫu sinh viên hiện đại, biết ước mơ và biết thuyết phục gia đình đồng thuận với ước mơ đó của em. Chúc sinh viên Đặng Anh Thơ sẽ có thành tích học tập, rèn luyện thật tốt để thỏa ước nguyện được cống hiến cho quê hương.

Nguồn: hou.edu.vn

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Khu giảng đường: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

988258
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
217
690
2895
968176
9367
10227
988258

IP của bạn: 23.20.25.122
Server Time: 2018-07-21 05:59:50

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội