Khoa Luật - ĐH Mở Hà Nội

Thông báo

Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Quy định học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

QUY ĐỊNH
Về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy
(Kèm theo Quyết định số 389 QĐ-ĐHM
ngày 27/9/2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết xem tại đây


Quy định về điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế

Ngày 02/01/2014, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký ban hành quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế.

Quy định điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp


Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ (CTMS)

Chi tiết xem tại đây


Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Sơ đồ địa điểm cơ sở 2 Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội

Chi tiết xem tại đây


Đại học trực tuyến

Thể lệ Cuộc thi Olympic Tin học - Tiếng Anh không chuyên năm 2017

Thể lệ Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017
 
Căn cứ kế hoạch số 24/KH-ĐHM ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Viện ĐH Mở Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-ĐHM ngày 17 tháng 02 năm 2017 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội;
Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017 và có hiệu lực trong quá trình tổ chức kỳ thi.
1.Đối tượng tham gia kỳ thi:
Sinh viên đang theo học tại Viện Đại học Mở Hà Nội và không thuộc những trường hợp sau đây:
-Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 của Khoa Công nghệ Thông tin; sinh viên đã từng đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi Tin học trong quá trình học Đại học từ cấp Trường trở lên không được dự thi môn Tin học.
-Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 của Khoa Tiếng Anh; sinh viên đã từng đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi Tiếng Anh trong quá trình học Đại học từ cấp Trường trở lên không được dự thi môn Tiếng Anh.
2.Tổ chức kỳ thi - Nội dung kỳ thi:
Kỳ thi được tổ chức theo 3 vòng thi: 
Vòng sơ loại: do các đơn vị chủ động tổ chức để tuyển chọn đội tuyển.
Vòng loại: dành cho các thí sinh đăng ký do đơn vị chọn cử.
Vòng chung kết: dành cho 10 thí sinh điểm cao nhất mỗi môn thi của vòng loại.
2.1.Vòng loại 
Gồm 02 nội dung:
2.1.1.Mỗi đơn vị chuẩn bị 01 Video Clip:
+ Thời lượng Video clip: Từ 5-10 phút.
+ Chủ đề: “Nét đẹp sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội”.
Điểm Video Clip do Ban Giám khảo chấm (sẽ nhân hệ số để cùng thang điểm với Môn Tiếng Anh và Môn Tin học) sẽ được nhân hệ số 2 (tương đương với 02 thí sinh dự thi) và được cộng để tính điểm toàn đoàn. 
* Mỗi Video Clip đều được đăng tải trên hệ thống của Ban Tổ chức để khán giả bình chọn (có thông báo chi tiết sau khi các đơn vị đăng ký tham gia). Kết quả bình chọn sẽ được sử dụng để trao giải thưởng “Video clip có nhiều lượt bình chọn nhất”.
+ Yêu cầu: Các đơn vị xây dựng Video Clip chú ý đến bản quyền của nhạc nền, hình ảnh để không bị từ chối dịch vụ khi đăng tải trên mạng internet. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp pháp lý liên quan đến vấn đề bản quyền.
2.1.2.Các thí sinh trong đội tuyển sẽ tham dự môn thi đã đăng ký: 
+ Môn Tiếng Anh: thi các kỹ năng nghe, đọc, viết.
+ Môn Tin học: thi thực hành trên máy tính, nội dung thi phần kiến thức cơ bản về tin học và sử dụng phần mềm Word, Excel 2010 (để giải quyết các công việc).
(Ban ra đề sẽ có hướng dẫn ôn tập, quy định thời gian thi công bố trên Website: olympic.hou.edu.vn)
Kết quả của phần thi này sẽ được sử dụng để tính điểm toàn đoàn và lựa chọn thí sinh vào vòng chung kết. BTC sẽ chọn ra 10 thí sinh có điểm số cao nhất ở mỗi môn thi tại vòng loại để tham gia vòng chung kết. Trong trường hợp có các thí sinh bằng điểm nhau thì xác định các thí sinh được vào Vòng chung kết theo thứ tự ưu tiên như sau:
-Môn Tin học:
+ Ưu tiên: Thí sinh có thời gian học tập tại Viện Đại học Mở Hà Nội ít hơn 
-Môn Tiếng Anh:
+ Ưu tiên: Thí sinh có thời gian học tập tại Viện Đại học Mở Hà Nội ít hơn 
Trong trường hợp xét các ưu tiên trên mà vẫn không xác định được 10 thí sinh cho mỗi môn thi, BTC sẽ tổ chức cho các thí sinh có điểm bằng nhau bốc thăm để chọn ra đủ 10 thí sinh cho mỗi môn thi.
Trong trường hợp thí sinh được chọn vào vòng chung kết nhưng vì điều kiện không thể tiếp tục tham gia, có “Đơn xin không tham gia thi Olympic” được Trưởng đoàn và BTC đồng ý, BTC sẽ tiến hành chọn thí sinh có điểm số và các ưu tiên liền kề ở vị trí tiếp theo để thay thế.
2.2.Vòng chung kết:
-Từ 20 thí sinh được chọn từ vòng loại, BTC sẽ thành lập 10 đội thi bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên, mỗi đội gồm 2 thành viên (1 thí sinh dự thi môn tiếng Anh, 1 thí sinh dự thi môn Tin học). Các đội sẽ bốc thăm chủ đề và yêu cầu của đội mình, sau đó tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu. Các thông tin, dữ liệu của thí sinh sẽ được Ban Tổ chức niêm phong để phục vụ trong quá trình làm bài của thí sinh.
-Thời gian và hình thức thi:
+ Thí sinh có 180 phút để làm bài. Thí sinh môn Tiếng Anh chuẩn bị nội dung bằng tiếng Anh, thí sinh môn Tin học chuẩn bị các trình chiếu trên máy tính cho nội dung đó.
+ Mỗi đội có tối đa 15 phút để trình bày, sau đó trả lời trực tiếp các câu hỏi của Ban Giám khảo về chủ đề của đội và các vấn đề liên quan.
-Yêu cầu: Chỉ được sử dụng các tư liệu hình ảnh, video clip do nhóm đã nộp lại cho BTC và các tài nguyên có sẵn trong máy tính để làm bài. Nếu phát hiện thí sinh sử dụng hình ảnh, video clip ngoài quy định trên, BTC sẽ xem xét các hình thức từ nhắc nhở, trừ điểm hoặc hủy kết quả thi của cả 2 thí sinh trong đội. Riêng âm thanh và các tra cứu khác có thể sử dụng các nguồn hợp pháp trên mạng Internet.
3. Thủ tục đăng ký dự thi
-Mỗi đơn vị tham gia cuộc thi chọn cử 01 đội tuyển (tối đa 23 người) gồm 01 trưởng đoàn là cán bộ, giảng viên của đơn vị, 11 sinh viên thi Tin học và 11 sinh viên thi Tiếng Anh. Trong đó có 01 thí sinh dự bị môn Tin học và 01 thí sinh dự bị môn Tiếng Anh. Các thí sinh dự bị được thay thế thí sinh chính thức khi có đơn đề nghị của Trưởng đoàn và được Ban Tổ chức đồng ý.
-Các đơn vị gửi danh sách và file ảnh 4x6 của thí sinh tham gia Cuộc thi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 15h00 ngày 03/4/2017. Tên file ảnh là tên của thí sinh dự thi, nếu có thí sinh trùng tên đề nghị thêm Mã số sinh viên của thí sinh vào tên file (Ví dụ: File ảnh của sinh viên Nguyễn Văn Nam được đặt là “NguyenVanNam.jpg”, nếu có 2 Nguyễn Văn Nam đặt tên file là “NguyenVanNam_Mã số sinh viên.jpg”.
-Lập danh sách đội tuyển có xác nhận của Lãnh đạo Khoa và 01 ảnh 4x6 của thí sinh (phía sau ảnh ghi rõ Họ và tên, Khoa, Số điện thoại) gửi về BTC (có thường trực tại Văn phòng Đoàn Thanh niên) trước ngày 04/4/2017 (có mẫu kèm theo).
-Video clip của các đơn vị được ghi vào đĩa quang (CD, VCD, DVD…), ổ cứng di động hoặc USB, nộp về BTC (có thường trực tại Văn phòng Đoàn Thanh niên) trước 15h00 ngày 07/4/2017. (Sau thời hạn trên coi như đơn vị không có Video Clip dự thi, BTC sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật và công bố Video Clip trên Website và các kênh thông tin chính thức của Đoàn thanh niên và Ban tổ chức cuộc thi)
4. Tổ chức thi
Căn cứ Quy chế Thi THPT quốc gia 2017.
5.Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi
5.1.Vòng loại: Ngày 09/4/2017 (Chủ Nhật) tại CS2 Khoa Kiến trúc - Tòa nhà An&Huy - Lô GD1-3, khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
5.2.Vòng chung kết
-Ngày 22/4/2017: 8h00, các thí sinh tập trung tại CS1 nhận đề bài và tiến hành theo các yêu cầu của BTC.
-Chiều ngày 22/4/2017: 14h00, các thí sinh tập trung tại Hội trường A - CS1 tiến hành làm bài thi (thời gian làm bài 180 phút)
-Sáng ngày 23/4/2017: chấm thi phần Tin Học
-Chiều ngày 23/4/2017: 14h00 các thí sinh có mặt tại Hội trường A, Cơ sở 1 Viện Đại học Mở Hà Nội để thực hiện bài thi thuyết trình và phối hợp của các cặp thí sinh
6.Cơ cấu giải thưởng của kỳ thi:
6.1.Giải đồng đội cho cả hai nội dung thi (dựa theo tổng điểm của tất cả các thí sinh trong đội tuyển thi vòng loại và điểm của Video Clip)
-01 Giải Nhất3.000.000đ
-01 Giải Nhì2.000.000đ
-01 Giải Ba1.500.000đ
-03 Giải Khuyến khích mỗi giải 1.000.000đ
6.2.Giải cá nhân
6.2.1.Phần thi Olympic Tin học không chuyên
-01 Giải Nhất          1.500.000đ
-01 Giải Nhì            1.000.000đ
-01 Giải Ba              800.000đ
-03 Giải Khuyến khích mỗi giải   500.000đ
6.2.2.Phần thi Olympic Tiếng Anh không chuyên
-01 Giải Nhất  1.500.000đ
-01 Giải Nhì   1.000.000đ
-01 Giải Ba     800.000đ
-03 Giải Khuyến khích mỗi giải   500.000đ
6.3.Giải cặp đôi phối hợp ăn ý
-01 Giải 500.000 đ
6.4.Giải cho Video Clip có nhiều lượt bình chọn nhất
-01 Giải 500.000 đ
7.Quyền lợi của sinh viên
Tất cả các sinh viên tham dự kỳ thi sẽ được Giấy chứng nhận đã tham dự kỳ thi. Các giải thưởng chính thức sẽ có Giấy khen và phần thưởng (theo cơ cấu giải thưởng quy định tại mục 6 của Thể lệ này) của Viện Đại học Mở Hà Nội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ xem xét đề xuất Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội tặng bằng khen cho những sinh viên đạt thành tích tốt có đóng góp cho công tác Đoàn – Hội của Nhà trường.
8.Quy định về sửa đổi thể lệ
Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có BTC giải mới có quyền sửa đổi và bổ sung Thể lệ này bằng các thông báo cụ thể.
 
 
 

 

Ảnh hoạt động

Liên hệ

Cơ sở 1: Phòng A3.3 Nhà B101, Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

043.8693573; 043.6230434

 

Cơ sở 2: 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

 

043.6343534

 

Fax 043.6230434

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

965980
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
240
204
862
947716
9078
20130
965980

IP của bạn: 54.196.86.89
Server Time: 2018-05-23 18:25:24

Bản quyền thuộc Khoa Luật - Đại học Mở Hà Nội