Hoạt động Khoa

Thông tin thực tập diễn án

Để kết hợp lí thuyết với thực tiễn hoạt động xét xử nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết thực tiễn hoạt động tố tụng cho sinh viên, Tổ bộ môn Luật Tố tụng hình sự đã tổ chức cho sinh viên các lớp LKT09, …