Hoạt động Đoàn TN – Hội SV

Thông báo học bổng năm 2014

Căn cứ chương trình học bổng của chính phủ trong năm 2014, Khoa Luật thông báo cho các em sinh viên biết thông tin các chương trình du học sau: 1. Thông tin du học Ba Lan 2. Thông tin du học Rumani 3. Thông tin du học Séc 4. Thông tin du học Ukraine

Thông báo v/v hoàn thiện hồ sơ đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP

Kính gửi: BAN CHỦ NHIỆM CÁC KHOA THUỘC VIỆN – Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm …