Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Giải cầu lông Người giáo viên nhân dân năm 2019