THÔNG BÁO (V/v học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh trong dịp hè năm 2014)