Hội thảo “Pháp luật tố tụng trong bối cảnh toàn cầu hóa”