HỘI THẢO CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY