HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT NĂM 2017 VÀ TĂNG CƯỜNG TUYỂN SINH HỆ PHI CHÍNH QUY TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI