HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI