Đại hội Công đoàn Viện Đại hội Mở Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với chủ đề Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm