Chi bộ Khoa Luật kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng CSVN