Buổi tập huấn về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội