Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Viện Đại học Mở Hà Nội