THÔNG BÁO ĐƯỜNG LINK TRỰC TUYẾN TỌA ĐÀM: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP, THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY”