THÔNG BÁO (V/v Tổ chức Chương trình Đối thoại giữa lãnh đạo Viện với sinh viên năm 2014)