Thủ tục xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập