Kế hoạch đón sinh viên học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt 1 năm 2015