Công văn 872 ngày 28 tháng 1 về Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19