Kế hoạch viết khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy Khóa 2010